prebaľovacie tašky pre bábätko blonndie, prebaľovacia taška pre dieťa, taška do pôrodnice
prebaľovacie tašky pre bábätko blonndie, prebaľovacia taška pre dieťa, taška do pôrodnicekreatívna hodnotná a krásna fotografia vytvorená pre Vás fotografkou MISHKA TIBENSKA www.tibenska.com

Všeobecné obchodné podmienky BLONNDIE

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj, ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je: obchodné meno: Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o., sídlo: M. R. Štefánika 34, 941 06 Komjatice, Slovenská republika IČO: 36 524 531, DIČ: 2020143587, IČ DPH: SK2020143587, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 10695/N (ďalej aj, ako „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej aj, ako „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke blonndie.comwww.blonndie.skwww.blonndie.czwww.blonndie.eu (ďalej aj, ako „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej aj, ako „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej aj, ako „Zmluvné strany“)
 2. Tieto VOP platia pre kúpu Tovaru objednaného prostredníctvom E-shopu.
 3. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
 4. Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je:
 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 • Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
 • Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra1
 • Odbor výkonu dozoru
 • Tel. č. 037/772 02 16
 • Fax číslo: 037/772 00 24
 • e-mail: nr@soi.sk
 1. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
 • Obchodné meno: Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o.
 • Sídlo: M. R. Štefánika 34, 941 06 Komjatice
 • IČO: 36 524 531
 • DIČ: 2020143587
 • IČ DPH: SK2020143587
 • Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10695/N
 • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka – VUB
 • IBAN: SK21 0200 0000 0012 0501 8153
 • Tel. kontakt: +421 903 705 391, +421 903 250 518
 • E-mail: hello@blonndie.com, help@blonndie.com

Článok II.

Vymedzenie pojmov:

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu.

Spotrebiteľom sa rozumie:

 1. Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),
 2. Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (§2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa).

Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej aj ako „Podnikateľ“) sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom E-shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného Tovaru z ponuky E-shopu a celkovú cenu tohto Tovaru.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke E-shopu.

Článok III.

Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. Objednávanie Tovaru je možné prostredníctvom zadania objednávky cez E-shop. Objednať Tovar telefonicky nie je možné. Každá objednávka musí byť zaevidovaná a zaslaná prostredníctvom E-shopu.
 2. Kupujúci realizuje objednávku vyplnením objednávkového formulára.
 3. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberie Tovar, počet kusov Tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito VOP.
 5. Prijatá objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná .Okamžite po obdržaní objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávaní. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho, teda prijatím objednávky Predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu Kupujúceho.

Článok IV.

Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, teda dokiaľ nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky Predávajúcim. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu help@blonndie.com a uveďte číslo objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 – ich dní vrátená.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho, ak Tovar nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní vrátená.

Článok V.

Kúpna cena

 1. Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E-shopu je uvedená vždy vedľa vybraného Tovaru. Všetky kúpne ceny udávané pri Tovare sú konečné.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny Tovarov uvedené na E-shope s tým, že nové ceny Tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na E-shope. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena Tovaru uvedená pri Tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny Tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného Tovaru alebo v priebehu reklamačného konania alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou Tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného Tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny Tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného konania alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou Tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za Tovar vo výške rozdielu medzi cenou Tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou Tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny Tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou Tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou Tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
 3. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny Tovaru v E-shope napr. ak ide o Tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri Tovare objaví cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu Tovar za túto zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Táto zmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.
 4. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.

Článok VI.

Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v mene  EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

Objednávky na územie Slovenskej republiky a Českej republiky:

 • na dobierku
 • bezhotovostná platba prostredníctvom elektronického bankovníctva
 • výnimočne po dohode – bezhotovostne prevodným príkazom – elektronického bankovníctva
 • výnimočne po dohode – vkladom na účet Kupujúceho

Objednávky mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky:

 • bezhotovostná platba prostredníctvom elektronického bankovníctva
 • výnimočne po dohode – bezhotovostne prevodným príkazom – elektronického bankovníctva
 • výnimočne po dohode – vkladom na účet Kupujúceho

Na dobierku

Platba a doručenie na dobierku sú možné iba na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celu sumu za tovar pri prevzatí kuriérovi .

Bezhotovostná platba prostredníctvom elektronického bankovníctva

Každú objednávku môžete zaplatiť aj bezhotovostne prostredníctvom:

 • CardPay
 • TatraPay
 • PayPal

Bezhotovostný spôsob platby je podmienkou pri zahraničných objednávkach s doručením mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

Bankovým prevodom/vkladom na účet

Tento spôsob platby je možný len vo vybraných prípadoch. Napríklad zlyhanie bezhotovostnej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo v prípade iných finančných vyrovnaní medzi Predávajúcim a Kupujúcim (napr. vrátenie Tovaru a pod.). Celý postup a podmienky budú dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Článok VII.

Dodacie podmienky:

 1. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti:
 • GLS Slovakia
 • Packeta – Zásielkovňa
 1. Za dodanie Tovaru sa rozumie jeho prevzatie.
 2. Expedovanie objednávok a dodacie podmienky do Slovenskej republiky, Českej republiky:

Tovar je doručovaný v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS Slovakia do 2 pracovných dní od odovzdania zásielky kuriérskej spoločnosti GLS Slovakia.

 1. Expedovanie objednávok a dodacie podmienky do krajín Európskej únie:

Tovar je doručovaný v rámci Európskej únie prostredníctvom kuriérskej služby GLS Slovakia do 7 pracovných dní od odovzdania zásielky kuriérskej spoločnosti GLS Slovakia.

 1. Expedovanie objednávok a dodacie podmienky do Sveta, t.j. krajín mimo Európskej únie, a to konkrétne do Lichtenštajnska, Spojeného Kráľovstva Švajčiarska , Ruska, Ukrajiny ,Spojených Arabských Emirátov, USA, Turecka , Izraela

Tovar je doručovaný do Sveta prostredníctvom kuriérskej spoločnosti  DHL alebo PACKETA  do 5 až 14 pracovných dní od odovzdania zásielky kuriérskej spoločnosti v závislosti od miesta dodania.

 1. Objednávky budú vybavené v čo najkratšom možnom čase a to obvykle do 3 pracovných dní, maximálne však do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Táto lehota sa nevzťahuje na tovar z kategórie pred objednávky (pre-orders). Pri tomto type Tovaru je dodacia lehota uvedená individuálne. O vyexpedovaní objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.
 2. Ak Vám Tovar nebude doručený v zmysle vyššie uvedených dodacích lehôt, prosím kontaktujte nás na e-maile help@blonndie.com alebo na telefónnom čísle + 421 903 250 518.
 3. Kupujúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, za poškodenie Tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou. Rovnako nenesie zodpovednosť za to, že Kupujúci nesprávne uviedol svoju adresu.
 4. Predávajúci zasiela Tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku pri prebratí skontrolovať, či obal, v ktorom je Tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania Tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci Tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej lehoty bude Kupujúci bezodkladne informovaný.

Článok VIII.

Poštovné a balné

 1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je Tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru pri preprave. Tovar sa dodáva v kartónovom balíku s charakteristickým vzhľadom BLONNDIE.
 2. Výška poštovného:

Doručovanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS Slovakia do Slovenskej republiky a Českej republiky  , Rakúska a Poľska

Poštovné vo výške 5 EUR. Pri nákupe nad 100 EUR je poštovné zdarma. Za spracovanie dobierky bude účtovný  poplatok vo výške 1,- EUR.

Doručovanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS Slovakia a PACKETA  do krajín Európskej únie:

Výška poštovného bude zobrazená podľa danej krajiny doručenia v Európskej únii.

Doručovanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DHL a PACKETA  do Sveta:

Výška poštovného bude zobrazená podľa danej krajiny doručenia.

 1. Ak objednávka obsahuje viacero položiek a jednu, či viaceré z nich nie je možné vinnou Predávajúceho vybaviť, objednávku Predávajúci odošle Kupujúcemu aj po častiach. V tomto prípade Kupujúci neplatí zvýšené náklady na poštovné.
 2. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe priania Kupujúceho doručeného e-mailom Predávajúcemu, môže byť poštovné účtované za každú zásielku samostatne.

Článok IX.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom zaplatenia Kúpnej ceny.

Článok X.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy (Vrátenie tovaru)

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle  ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa  od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
 • Tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,
 • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 1. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:
 • v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho: Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o., M. R. Štefánika 34, 941 06 Komjatice, Slovenská republika,
 • zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho hello@blonndie.com
 1. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár – „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý nájdete v samostatnej časti „Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru.“
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, a to späť na adresu sídla Predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame Vám Tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto Tovar nebude prevzatý.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu vyššie spomenuté platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade, že si Kupujúci objednal viac kusov Tovaru, resp. viacero druhov Tovaru a vráti „odstúpi od zmluvy“ len časť zakúpeného Tovaru, Predávajúci nevráti Kupujúcemu platbu za poštovné. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zachovanie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Ak nebude Tovar zaslaný v originál obale s príslušnými visačkami v nepoužívanom stave nie je možné vrátiť kúpnu cenu, o čom bude Predávajúci informovať Kupujúceho. Zároveň má Predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru naspäť Kupujúcemu.
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.
 6. Ustanovenia článku X. týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Spotrebiteľa.

Článok XI.

Záručná doba

 1. Záručná doba pre Kupujúcich – Spotrebiteľov je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim – Spotrebiteľom. Záručná doba pre Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi (Podnikatelia) je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (Podnikateľom).
 2. Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade chýbajúceho daňového dokladu nás prosím informujte čo najskôr, a to e-mailom na help@blonndie.com

Článok XII.

Reklamácia tovaru Spotrebiteľom

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady Tovaru týkajúce sa len Tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim a počas záručnej doby.
 3. Nároky z vád Tovaru zanikajú: 
 • ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením Tovaru Kupujúcim; 
 • ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, 
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru;  
 • ak boli tieto spôsobené používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru;  
 • ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o Tovar;  
 • ak boli tieto spôsobené používaním Tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok,
 • nepredložením záručného listu,
 • uplynutím záručnej doby.
 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru alebo jeho časti spôsobené jeho používaním a praním Tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad Tovaru.
 2. Pokiaľ Kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po tom, ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní Tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie Tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
 3. Ak Tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že doručí reklamovaný Tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a reklamačným formulárom na adresu sídla Predávajúceho (Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o., M. R. Štefánika 34, 941 06 Komjatice, Slovenská republika). Reklamovaný Tovar nezasielajte na dobierku, takýto Tovar nebude prevzatý. Kupujúci je povinný  v reklamačnom formulári pravdivo uviesť všetky požadované informácie. Formulár – „Reklamačný formulár“  nájdete v samostatnej časti „Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru.“
 4. Kupujúci môže zaslať reklamačný formulár niektorým z nasledovných spôsobov:
 • v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho: Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o., M. R. Štefánika 34, 941 06 Komjatice, Slovenská republika,
 • zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho help@blonndie.com
 1. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie reklamačného formuláru a dokladu o úhrade Tovaru Predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného Tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu . V prípade, že Kupujúci zasiela Tovar Predávajúcemu na reklamáciu poštou, je lepšie, ak o tom Kupujúci dopredu informuje Predávajúceho e-mailom na help@blonndie.com
 1. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade oprávnenej reklamácie sa Predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s Tovarom doručený reklamačný protokol. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 2. V prípade neoprávnenej reklamácie bude Tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 3. Odstrániteľné vady:

Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady a ak Predávajúci má Tovar na sklade, ktorý Kupujúci chce vymeniť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci), ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

 1. Neodstrániteľné vady:

Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

 1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácií a o spôsobe jej vybavenia. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady, inak toto právo zanikne.
 2. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkálska 21/A, 827 99 Bratislava, soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok XIII.

Reklamácia Tovaru Podnikateľom

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady Tovaru týkajúce sa len Tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim a počas záručnej doby.
 3. Nároky z vád Tovaru zanikajú: 
 • ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením Tovaru Kupujúcim; 
 • ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, 
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru;  
 • ak boli tieto spôsobené používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru;  
 • ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o Tovar;  
 • ak boli tieto spôsobené používaním Tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok,
 • nepredložením záručného listu,
 • uplynutím záručnej doby.
 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru alebo jeho časti spôsobené jeho používaním a praním Tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad Tovaru.
 2. Pokiaľ Kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po tom, ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní Tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie Tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
 3. Ak Tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že doručí reklamovaný Tovar spolu s dokladom o úhrade Tovaru a reklamačným formulárom na adresu sídla Predávajúceho (Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o., M. R. Štefánika 34, 941 06 Komjatice, Slovenská republika). Reklamovaný Tovar nezasielajte na dobierku, takýto Tovar nebude prevzatý. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári pravdivo uviesť všetky požadované informácie. Formulár – „Reklamačný formulár“  nájdete v samostatnej časti „Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru.“ANO
 4. Kupujúci môže zaslať reklamačný formulár niektorým z nasledovných spôsobov:
 • v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla Predávajúceho: Rolsit Trading Slovakia, spol. s r.o., M. R. Štefánika 34, 941 06 Komjatice, Slovenská republika,
 • zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho help@blonndie.com
 1. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie reklamačného formuláru a dokladu o úhrade Tovaru Predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného Tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu. V prípade, že Kupujúci zasiela Tovar Predávajúcemu na reklamáciu poštou, je lepšie, ak o tom Kupujúci dopredu informuje Predávajúceho e-mailom na help@blonndie.com
 1. Ak je dodaním Tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže Kupujúci:
 • požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru za vadný Tovar, dodanie chýbajúceho Tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 • požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
 1. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 9 tohto článku Kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady Tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže Kupujúci požadovať dodanie náhradného Tovaru, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 2. Ak Kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 10 tohto článku, má nároky z vád Tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 3. Ak je dodaním Tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho Tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
 4. Dokiaľ Kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od Zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci Tovar a odstrániť právne vady Tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovaru alebo dodaním náhradného Tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť Kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
 5. Ak Kupujúci požaduje odstránenie vád Tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel Predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád Tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 19 tohto článku.
 6. Dokiaľ Kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 10 tohto článku alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže Predávajúci oznámiť Kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak Kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 10 tohto článku.
 7. Ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 10 alebo 11 tohto článku, môže Kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od Zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na úmysel odstúpiť od Zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 10 tohto článku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od Zmluvy. Zvolený nárok nemôže Kupujúci bez súhlasu Predávajúceho meniť.
 8. Na účely týchto VOP je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
 9. V prípade neoprávnenej reklamácie bude Tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 10. Na vybavenie reklamácie Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľmi nie je zákonom upravená, reklamáciu Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa Predávajúci v zmysle týchto VOP zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.
 11. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu doklad o reklamácií a o spôsobe jej vybavenia. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

Článok XIV.

Výmena Tovaru

 1. Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia Tovaru požiadať o výmenu Tovaru. Výmenný formulár musí byť Predávajúcemu doručený do skončenia doby na výmenu tovaru (14 dní) a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený Tovar v pôvodom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. K Tovaru je Kupujúci povinný pribaliť Výmenný formulár, ktorý je uverejnený v časti “ Vrátenie, výmena, reklamácia tovaru.“ Prepravné náklady pri výmene Tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.
 2. V prípade, že vrátený Tovar nie je možné vymeniť Kupujúci žiada o odstúpenie od Zmluvy, Predávajúci je povinný zaslať hodnotu Tovaru na účet Kupujúceho, a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

Článok XV.

Spoločné ustanovenia k vráteniu, výmene a reklamácií Tovaru

 1. Ak výmenný formulár, reklamačný formulár, formulár na odstúpenie od zmluvy (ďalej aj ako „Formulár“) nie je úplne vyplnený a/alebo ak k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej aj ako „Požadované doklady“) , Predávajúci vyzve Kupujúceho telefonicky prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 60 dní od prevzatia Formulára alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie/výmeny/vrátenia  a Tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 2. Ak spolu s vyplneným Formulárom a Požadovanými dokladmi nie je priložený Tovar, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/vrátenia, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle Tovar reklamovať, vymeniť alebo vrátiť.
 3. Tovar, ktorý je predmetom výmeny/vrátenia nesmie javiť na sebe známky používania.
 4. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť Tovar, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/vrátenia. Riziko vzniku škody na Tovare, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/vrátenia znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto Tovaru Predávajúcim.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo nepreberať Tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Článok XVI.

Ostatné ustanovenia

 1. Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedenej na E-shope. Fotografie priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné.
 2. Všetky materiály, fotografie a informácie na E-shope, ako aj ochranná známka BLONNDIE sú výhradne duševným vlastníctvom Predávajúceho. Ochranná známka BLONNDIE je registrovaná Predávajúcim. Neoprávnené používanie alebo kopírovanie ochrannej známky bez súhlasu Predávajúceho je trestné.
 3. Odoslaním objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje oboznámenie sa s týmito VOP.

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na E-shope môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Predávajúci upozorňuje, že tovar uvedený na E-shope môžu byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na E-shope.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.11.2022